Masopust 2013

V této rubrice nejsou žádné články.

Halloween

Halloween v Základní škole a Mateřské škole

11.11.2012 09:08
Halloween v Základní škole a Mateřské škole při FN Motol   Cílem: Seznámení se svátkem Halloween – historie, zvyky, tradice   Obsah: 1) Příběh z historie svátku Halloween – úvod Alice Vetterová...
Všechny články

Akce školy

K 1. 9. 2006 zahájila naše škola projekt s názvem "Zůstat v kontaktu – zvýšení kvality vzdělávání dlouhodobě nemocných dětí" v rámci dotačního programu Jednotný programový dokument pro Cíl 3, opatření 3.1. Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Hlavního města Prahy. Stručný popis projektu Projekt Zůstat v kontaktu realizujeme společně s dalšími čtyřmi nemocničními školami v Praze: ZŠ a MŠ při VFN Ke Karlovu ZŠ a MŠ při FN Bulovka ZŠ a MŠ při Fakultní Thomayerově nemocnici SŠ, ZŠ a MŠ působící při FN Královské Vinohrady a také s Unii pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby HAIMA Praha. Hlavním cílem našeho projektu je zvýšení kvality výuky na speciálních školách při nemocnicích s ohledem na poskytnutí hodnotnějšího vzdělání žákům těchto škol a jejich hladké zapojení do vyučovacího procesu na normálních školách a bezproblémový návrat do života po odchodu z nemocnice. Cílovými skupinami je všech pět speciálních škol fungujících při pražských nemocnicích, všichni učitelé působící na těchto školách a všichni jejich žáci, kteří patří do skupiny dlouhodobě nemocných, a tedy i do skupiny znevýhodněných žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Cíle projektu chceme dosáhnout tímto způsobem: 1. Všichni pedagogové se zúčastní cyklu seminářů: - jednodenní školení v používání moderních výukových metod - jednodenní školení v používání nových přístupů k zdravotně postiženým - jednodenní prezentace fungování podobných institucí v zahraničí 2. Do výuky bude zavedený online elearningový nástroj, který bude pravidelně využívaný jak při výuce, tak žáky při samostatné přípravě na vyučování. Elearning: - umožní větší diferenciaci a individualizaci výuky hospitalizovaných žáků, která probíhá ve formě malotřídek, zefektivní tak práci pedagogů a zvýši přínos výuky pro žáky - umožní pravidelný kontakt a výuku dětí léčených doma, které díky tomu nepřeruší vzdělávání a neztratí kontakt se školou a dalším světem - zintenzivní využívání počítačů a internetu ve vzdělávání a posílí tak rozvoj počítačové gramotnosti učitelů i žáků 3.

Pro děti hospitalizované během letních prázdnin připravíme speciální prázdninový vzdělávací program, který jim umožní dostudovat potřebné učivo a vzdělávat se dál např. v cizích jazycích nebo v práci s počítačem. Aktuality v projektu 25. října ve 13 hodin se v Aule psychiatrické kliniky Ke Karlovu 11 v Praze 2 uskutečnila úvodní konference k projektu. Konference se zúčastnili pedagogové škol zapojených do projektu a další pozvaní hosté. Cílem konference bylo jednak seznámit všechny přítomné s obsahem projektu Zůstat v kontaktu, jednak představit jednotlivé školy do projektu zapojené. O projektu pohovořila koordinátorka projektu, zástupci jednotlivých škol prezentovali metody práce, které využívají při práci s dlouhodobě nemocnými dětmi, projekty, na kterých s dětma pracují atd. Sdružení Haima Praha ve své prezentaci poukázalo na důležitost vzdělávání dětí v průběhu hospitalize ukázkou života dětí na transplantační jednotce FN Motol. Na závěr konference přednesla Mgr. Zahradníková z VÚP příspěvek na téma tvorby ŠVP v školách při zdravotnických zařízeních. 6.11.2006 zasedla hodnotící komise, která vybrala dodavatele elearningu a dodavatele notebooků pro potřeby projektu. Výsledky projektu budou do 20. 11. 2006 oznámeny na webových stránkách.