Jednací řád školské rady

Školská rada při Speciálních školách při FN Motol, V Úvalu 84, 150 18 Praha 5

Jednací řád

Článek 1
Schvaluje podle § 167 odst. 7 zákony č. 561/2004 o předškolním, základním,  středním, vyšším a jiném vzdělávání/ školský zákon/

Článek 2
Školská rada se schází vždy podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně na půdě školy. Zasedání školské rady je neveřejné, pokud předseda rady školy po dohodě s ostatními členy rady nestanoví jinak.

Článek 3
Zasedání svolává předseda školské rady popřípadě místopředseda prostřednictvím jiného člena rady, který je současně zapisovatelem. Ten vyhotoví pro každého členy rady pozvánku s programem jednání a dohlédne na včasné doručení. Pokud je zasedání školské rady veřejné, postará se současně o vyvěšení pozvánky pro veřejnost – nástěnky na jednotlivých odděleních.
Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů, a návrhů členů rady školy a z podnětů a návrhů zřizovatele školy.

Článek 4
Zasedání školské rady řídí předseda, případně jeho zástupce. Z jednání vyhotoví zapisovatel zápis a postará se, aby se dostal do rukou všem členům školské rady, řediteli školy a rodičovské veřejnosti.

Článek 5
Na vyzvání předsedy školské rady je povinen zúčastnit se zasedání též ředitel školy nebo jím pověřený zástupce - ti nemají hlasovací právo, jejich hlas je pouze poradním.

Článek 6
Ředitel školy je povinen umožnit všem členům školské rady přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Na svolané zasedání rady školy ředitel připraví všechny dokumenty potřebné k projednávání dle plánovacího programu.

Článek 7
K přijetí jednacího řádu nebo schválení případných změn je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny všech členů školské rady.

Článek 8
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školské rady.